Rozprawka for and against
- Przedstawione s¹ tutaj argumenty za i przeciw jakiemuœ twierdzeniu.. - W rozwiniêciu, w dwóch osobnych akapitach, przedstawiamy (i omawiamy) ar gumenty za i przeciw.. - We wstêpie okreœlamy temat nie podaj¹c naszej opinii..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt