Scharakteryzuj bezpośrednie skutki społeczne i gospodarcze ii wojny światowej na ziemiach polskich
PILNE 2010-03-22 16:23:22; Jakie się bezpośrednie skutki I wojny światowej polityczne, społeczne i kulturowe ?. XX wieku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod dyktatorskimi rządami Józefa Stalina system poglądów ideologicznych i sposób kierowania partią i państwem komunistycznym oraz jego gospodarką.. Przemieszczenia i migracje ludności w latach 1945-1949.. Jednak zasady powojennego ładu politycznego i terytorialnego w Europie zostały określone wcześniej bo na konferencji w Poczdamie w dniach 17 lipca-2 sierpnia.Scharakteryzuj bezpośrednie skutki II Wojny Swiatowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne i kulturalne.. 2012-09-04 15:39:47; Omów skutki I wojny światowej 2012-05-13 17:22:01Przemiany gospodarcze Polski 1945-1955, Podstawową zmianą wynikającą z przejęcia władzy w Polsce przez komunistów było upaństwowienie gospodarki.Już 3 stycznia 1945 roku Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ustawę o nacjonalizacji przemysłu.Wielka Wojna, jak w czasach międzywojennych zwano I wojną światową, była z pewnością wielkim ciosem dla społeczeństwa europejskiego.. Przemiany gospodarcze w Polsce w latach 1944 - 1949 - straty materialne Polski w okresie II wojny światowej (o wartości ok. 50 mld.. Opisz trudności życia codziennego w powojennej Polsce z jakimi podstawowymi problemami Polacy musieli się zmagać proszę o treściwą , ale krótką odpowiedź89% I wojna światowa (pojęcia, daty, postacie, przyczyny i skutki wybuchu) 86% Spór wokół genezy II wojny światowej..

Scharakteryzuj bezpośrednie skutki społeczne i gospodarcze II wojny światowej na ziemiach polskich.

80% Zimna wojna i jej skutki dla świata.. ZSRR miał nadzieję, że dekolonizacja wpłynie na osłabienie potencjału gospodarczego dotychczasowych państw kolonialnych, a także pozwoli na .Na zachód od linii „żelaznej kurtyny" w krajach Europy zachodniej rozwijała się demokracja.. II wojna światowa zakończyła się kapitulacja Japonii 2 września 1945 rok.. Po 1945 r. dokonano podziały Niemiec pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanię, Francję i USA.Dodatkowo @up: * Zmiana granic wielu państw ( w tym Polski, Niemiec, Finlandii) * Pojawienie się nowych państw ( RFN,NRD) * Zniknięcia kilku państw(Litwa, Łotwa, Estonia) * Kryzys kolonialny ( emancypacja lub jej początek u wielu państw kolonialnych jak Indie, Wietnam, Indonezja, Egipt itp) * Rozwój komunizmu w mniej rozwiniętej części globu ( np. azja płd.-wsch.)Stalinizm - ukształtowany w latach 30.. Ta wojna była jak dotychczas największym konfliktem zbrojnym w dziejach świata.. Scharakteryzuj bezpośrednie skutki społeczne i gospodarcze II wojny światowej na ziemiach polskich.. Uważa się, że jej kontynuacją, przez nietrafione decyzje polityczne zwycięskich państw była II wojna światowa.1..

Państwa alianckie wzięły pod swoją opiekę pokonane w czasie II wojny światowej Niemcy.

Głównymi założeniami była przebudowa gospodarki i industrializacja kraju na wzór ZSRR, polegająca głównie na budowie wielkich obiektów przemysłowych.. Jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej.wymień skutki II wojny światowej 2010-05-26 17:38:36; wymień w punktach skutki działań wojennych toczonych podczas I wojny światowej.. Sprowadzał się do rządów jednej partii za pomocą przymusu i propagandy oraz centralnie sterowanej gospodarki planowej.Wojna na Pacyfiku - całokształt działań militarnych w czasie II wojny światowej w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i na obszarach Pacyfiku w okresie od 1937 do 1945 r., które przybrały formę szczególnie natężonego konfliktu w okresie od 7 grudnia 1941 (atak na Pearl Harbor) do 2 września 1945 (bezwarunkowa kapitulacja Japonii).W Chinach za datę kończąca wojnę uważa .Przemiany gospodarcze Polski 1945-1955, Kolejny plan gospodarczy przewidziany był na sześć lat (1950-1955)..

85% Ukaż konsekwencje polityczno-społeczne I wojny światowej.

Polacy powracali na ziemię ojczystą, jak i przesiedlano obcokrajowców z ziem polskich, którym kierowało Ministerstwo Ziem Obiecanych do Spraw Repatriacji Niemców.. Przemieszczenia i migracje ludności w latach 1945-1949.. [podstawa programowa szkoły ponadgimnazjalnej - 1.1] [podstawa programowa ośmioklasowej szkoły podstawowej - XXVII.1] Współczesno .I wojna światowa: 28 lipca 1914r.. Przewidywano wzrost produkcji przemysłowej o 85-95%, a rolniczej o 35-45%.Skutki pierwszej wojny światowej: •głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe, •zakończyła "belle epoque", •zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych, •rozwój nowych technik wojskowych, •zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa, •umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń, •upadek .Przyczyny wybuchu I wojny światowej 1914 rok: 1-Bezpośrednia przyczyna:-zastrzelenie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914 roku 2-Pośrednie przyczyny wybuchu wojny:-powstanie wrogich sojuszy polityczno-wojskowych-wojny bałkańskie-szybki rozwój gospodarki Niemiec i Rosji-wyścig zbrojeń-rozbudowa floty wojennej-poszukiwanie rynków zbytu (kolonii) Po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. odrodzenie społeczne zaczęło zataczać coraz szersze kręgi.I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana „Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez .Skutki gospodarcze - inflacja ..

84% Historia gospodarcza.Bilans II wojny światowej.

dol.) - dekret PKWN o reformie rolnej (6 IX 1944) przymusowe, bez odszkodowania wywłaszczenie oraz parcelacja majątków ziemskich powyżej 100 ha powierzchni ogólnej lub 50 ha użytków rolnych oraz .Bezpośrednie skutki społeczne II wojny światowej na ziemiach polskich: Bezpośrednie skutki gospodarcze II wojny światowej na ziemiach polskich: Na skutek polityki okupantów (terror, egzekucje, eksterminacja inteligencji, Holocaust, wysiedlenia, zmiany granic) ludność .Wszystko na temat 'ubezpieczenia społeczne'.Skutki kryzysu: => ograniczenie produkcji przez przemysł, wzrost bezrobocia (1932 ok. 48mln bezrobotnych); => bankructwa banków, wycofywanie wkładów i lokat z banków, załamanie się sytemu kredytowego, załamanie systemów walutowych większości państw; => wstrzymanie inwestycji, bankructwa małych i średnich firm, a wzmacnianie się wielkich monopoli; => "nożyce cen" spadek cen .Doniosłym argumentem za przyjęciem takiej postawy stał się także wybór kardynała Wojtyły na papieża, fakt uznany za przełomowy dla Polski przez olbrzymią większość społeczeństwa.. Przyczyny I wojny światowej: - kryzys światowy; - napięta sytuacja międzynarodowa; - dążenia mocarstwowe Niemiec; - dążenia niepodległościowe wielu państw; - konflikty między mocarstwami; - zamach w Sarajewie(28 czerwca 1914r.).. dol., w przeliczeniu na głowę 1 mieszkańca 1428 mld.. Skutki I wojny światowej: - rozpad trzech cesarstw: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji; - powstanie .Na proces dekolonizacji wpływ miała sytuacja polityczna po II wojnie światowej, czyli powstanie dwóch mocarstw i dwóch bloków polityczno‑militarnych oraz rywalizacja między nimi.. W rezultacie bezprecedensowej w XX wieku wędrówek ludów przez ziemie polskie, obejmujących w latach 1944 - 1950 około 7 mln osób, Polska, choć pozbawiona pełnej suwerenności i niepodległości, stała się państwem jednolitym narodowościowo.Gospodarcze skutki II wojny światowej Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej .Do niezliczonych skutków II wojny światowej należą: 1).. 2).Na wszystkich ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy była przeprowadzana germanizacja : - Na Górnym Śląsku - dążenie do szybkiej germanizacji, opierającej się na założeniu, iż wszyscy mieszkańcy tego rejonu są Niemcami lub potencjalnymi Niemcami, - Na Pomorzu - germanizacja stopniowa i selektywna - W kraju Warty (Wielkopolska i .II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt